logoThông tin GDQT-Số 30: Kết nối với thế giới việc làm-Góc nhìn của giới quản trị nhân sự