logoThông tin GDQT-Số 29: Mô hình đào tạo mới của Minerva