logoThông tin Nghiên cứu và Đánh giá GDĐH – Số 7: Kiến thức và kỹ năng quản lý khoa học