logoThông tin GDQT-Số 26: Hội nhập quốc tế và tầm nhìn chiến lược