logoThông tin GDQT-Số 25: Môi trường sáng tạo khởi nghiệp