logoThông tin GDQT-Số 24: Giáo dục Canada và các nước ĐNA