logoThông tin GDQT-Số 23: Tầm nhìn toàn cầu của Malaysia