logo<

08 - Tieu de HTKH-01

Đơn vị tổ chức:

Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Giáo dục Đại học 

(Dự kiến tổ chức)

          Thành quả nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Để có những thành quả đó, hoạt động nghiên cứu khoa học đòi hỏi một nguồn lực đầu tư lớn của nhà nước, cũng như của các tổ chức nghiên cứu, các trường ĐH. Chính vì chi tiêu cho nghiên cứu khoa học rất đáng kể, nên cần có những phương pháp đánh giá hiệu quả của sự chi tiêu ấy một cách khách quan. Bộ môn Đánh giá Khoa học (Research Evaluation) trong đó có Trắc lượng Thư mục (Bibliometrics) ra đời từ thập kỷ 60 nhằm đưa ra  một thước đo khách quan để đánh giá những thành quả của nghiên cứu khoa học: số lượng, chất lượng, tầm ảnh hưởng. Đánh giá khoa học,  một “khoa học đo lường khoa học” đã được áp dụng nhiều ở các nước chung quanh, nhưng vẫn còn rất mới với Việt Nam.

          Trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa, khoa học và giáo dục đại học Việt Nam tất yếu sẽ chịu ảnh hưởng ngày càng tăng của các xu hướng quốc tế,và sẽ không thể hội nhập quốc tế nếu không sử dụng những thước đo đã được chấp nhận rộng rãi trên thế giới. Những phương pháp, thước đo này có thể giúp cho Nhà nước và các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu đánh giá hiệu quả của nghiên cứu khoa học một cách xác đáng. Việc phổ biến và áp dụng những công cụ, thước đo này cũng sẽ tạo ra động lực để định hình lại hoạt động nghiên cứu trong nước theo hướng hội nhập quốc tế.

           Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học gắn liền với cơ chế tài trợ. Không chỉ cơ chế tài trợ trong nước cần được cải thiện, mà các nguồn tài trợ từ nước ngoài cho hoạt động khoa học ở Việt Nam cũng cần được giới thiệu rộng rãi hơn cho giới làm khoa học ở Việt Nam.

          Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dự định tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Cơ chế tài trợ và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học” nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi ý kiến giữa giới học giả, giới hoạch định chính sách, giới quản lý và lãnh đạo các tổ chức khoa học công nghệ, các trường ĐH trong và ngoài nước về vấn đề quan trọng này.


Dưới đây là một số ý tưởng chính của Hội thảo:

1. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO

     Hội thảo được tổ chức nhằm thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đánh giá hoạt động hay kết qủa nghiên cứu khoa học, dựa trên những thành tựu về mặt phương pháp của ngành Đo lường Đánh giá Khoa học; phân tích các hiện tượng, dự báo các xu thế, trình bày các vấn đề và đưa ra các giải pháp liên quan đến chính sách, kế hoạch chiến lược, cũng như quản lý và đánh giá hoạt động khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động nghiên cứu khoa học của Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế.

     Mục tiêu cụ thể là: (a) giới thiệu các thông tin và xu hướng mới nhất trên thế giới trong lĩnh vực đánh giá khoa học và các phương pháp đánh giá khoa học; (b) Trình bày một số kết quả nghiên cứu về đánh giá khoa học VN; (c) Thảo luận về vai trò của hoạt động đánh giá khoa học trong công tác quản lý khoa học công nghệ và đổi mới cơ chế tài trợ; (d) Thảo luận và tạo ra cơ hội hợp tác giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học để đẩy mạnh việc phát triển hoạt động đo lường khoa học ở Việt Nam.

2. NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO

Sau đây là một số định hướng chính:

     ♦  Vai trò của Đánh giá Khoa học trong việc xây dựng chính sách, chiến lược và đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ ở cấp quốc gia và cấp trường/viện;

     ♦  Kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học; kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng kết quả đánh giá khoa học để công bố kết quả nghiên cứu, đề bạt chức danh khoa học và xét biên chế;

     ♦  Tác động, ảnh hưởng của việc áp dụng các thước đo của ngành Đánh giá Khoa học trong việc định hình hoạt động nghiên cứu và tăng cường động lực nghiên cứu. Những điểm mạnh và yếu trong việc áp dụng các thước đo này;

     ♦  Những xu hướng mới trên thế giới trong lĩnh vực đánh giá khoa học và cơ chế tài trợ khoa học;

     ♦  Vận dụng phương pháp phân tích Đánh giá Khoa học để đánh giá một số lĩnh vực hoặc đơn vị, tổ chức hoạt động khoa học tại Việt Nam trong tương quan so sánh quốc tế;

     ♦  Triển vọng và việc áp dụng các công cụ này ở quy mô quốc gia và ở từng đơn vị nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học.

3. THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI THẢO

     ♦  Lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ GD-ĐT, cán bộ quản lý hoạt động nghiên cứu của các Quỹ, kể cả các Quỹ phi chính phủ hoạt động tại VN, các nhà tài trợ;

     ♦  Chuyên gia nước ngoài và trong nước về Đo lường Khoa học;

     ♦  Các chuyên gia về chính sách quản lý khoa học và giáo dục;

     ♦  Lãnh đạo các Viện nghiên cứu, các trường ĐH–CĐ trong cả nước;

     ♦  Các nhà quản lý cấp trung ở trường/viện: Trưởng phòng NCKH, Trưởng phòng KH-TC, Tổ chức -Nhân sự;

     ♦  Các nhà khoa học.

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

     (Dự kiến)

5. NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TẠI HỘI THẢO

     Tiếng Việt và tiếng Anh

6. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

     Ban Tổ chức Hội thảo: 

     ♦  TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu Trưởng , Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

     ♦  TS. Phạm Thị Ly, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá GDĐH;

     ♦  Đại diện của đơn vị đồng tổ chức.

     Hội Đồng Khoa học của Hội thảo:

     ♦  GS. Nguyễn Văn Tuấn, giáo sư Y khoa, Trường ĐH New South Wales, Australia. Giáo sư thỉnh giảng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

     ♦  GS. Phạm Duy Hiển, nguyên Viện Trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt;

     ♦   GS. Martin Hayden, Trưởng Khoa Giáo dục, ĐH Southern Cross, Australia;

     ♦  GS. Nguyễn Lộc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

7. DIỄN GIẢ CHÍNH: (Đang cập nhật)