logoThông tin GDQT-Số 10: Quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp ở Singapore