logoThông tin GDQT-Số 8: Về mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp