logoThông tin GDQT-Số 3: Vai trò của phân tích nội bộ trong quản trị trường ĐH