logoThông tin GDQT-Số 2: GDĐH và tăng trưởng kinh tế