logoThông tin GDQT-Số 1: Quá khứ, hiện tại & tương lai của ĐH Nghiên cứu