logo07
THáNG GIêNG
2014

Giới thiệu Chuyên mục Quản lý Hoạt động Khoa học

gioi thieu_quan ly khoa hoc

Lời giới thiệu

         Hoạt động khoa học có tác dụng lớn đến năng lực phát triển của quốc gia do đó việc quản lý hoạt động khoa học có một ý nghĩa rất quan trọng. Quản lý khoa học ở cấp quốc gia cũng như cấp trường/viện đều là một công việc đầy thách thức, đòi hỏi một số kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nhất định  để có thể đạt hiệu quả tốt nhất.  Cách thu hút tài trợ nghiên cứu, việc quản lý các quỹ nghiên cứu, xây dựng mối quan hệ với các tổ chức tài trợ nghiên cứu, lên kế họach thực hiện dự án, giám sát và đánh giá kết quả nghiên cứu, cũng như quản lý việc công bố, phổ biến, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, là những hoạt động ngày càng đòi hỏi được chuyên nghiệp hóa. Bối cảnh quốc tế hóa, toàn cầu hóa của hoạt động nghiên cứu cũng đặt ra những đòi hỏi khắt khe cho những người lãnh đạo và quản lý hoạt động khoa học.

        Mục QUẢN LÝ KHOA HỌC sẽ bao gồm các tài liệu, bài nghiên cứu về những kiến thức và kỹ năng  cần có để quản lý hoạt động NCKH một cách hiệu quả, nhằm tìm kiếm một mô hình tiếp thu kinh nghiệm của các nước phát triển và có khả năng áp dụng được ở Việt Nam.

Leave a Reply

*

captcha *