logo22
THáNG 3
2014

Quốc tế hóa hay không quốc tế hóa ? Một bước đi quan trọng cho các trường Đại học Việt Nam

Các trường đại học cần chuẩn bị cho sinh viên của mình trở thành những thành viên tích cực trong một thế giới mà biên giới quốc gia ngày càng trở thành không còn mấy ý nghĩa.
Continue Reading →