logo28
THáNG 4
2014

Vai trò của phân tích nội bộ trong quản trị trường đại học

Phân tích nội bộ, bởi vậy, là một thành tố cốt lõi của sự thành công trong quản trị đại học. Nó cần được thực hiện trong toàn bộ nhà trường ở bất kỳ nơi nào có bất cứ hình thức lên kế hoạch gì.
Continue Reading →
08
THáNG GIêNG
2014

Giới thiệu Chuyên mục Phân tích nội bộ

Chức năng phân tích thông tin nội bộ đã được hình thành trong thập kỷ 50 ở Hoa Kỳ và phương Tây như một cơ chế để tập trung cho việc thu thập, phân tích và báo cáo những thông tin về nhà trường.
Continue Reading →