logo11
THáNG 4
2014

Bàn về qui mô đào tạo Đại học từ góc độ chất lượng giảng viên

Nhiều ý kiến cho rằng: để hạn chế nạn dạy thêm, học thêm ở trường phổ thông thì phải giảm bớt sức ép của các kỳ thi tuyển sinh đại học...
Continue Reading →
11
THáNG 4
2014

Khảo thí, kiểm định chất lượng, bảo đảm chất lượng và tự chủ đại học

Khảo thí (testing) là kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đối với người học. Thông qua một quy trình chặt chẽ, việc khảo thí có mục đích đo lường mức độ đạt được của người học về kiến thức, kỹ năng, thái độ hay năng lực.
Continue Reading →
24
THáNG GIêNG
2014

Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học – Những khía cạnh thiết chế hoá

Trong số nhiều mốc phát triển về mặt chính sách mà giáo dục Việt Nam đạt được từ đổi mới đến nay, bên cạnh hệ thống các văn kiện mang tính pháp lệnh, định hướng, chỉ đạo chiến lược thuộc hệ thống Đảng...
Continue Reading →
08
THáNG GIêNG
2014

Giới thiệu Chuyên mục Kiểm định và Bảo đảm Chất lượng

Kiểm định chất lượng (accreditation) là đánh giá tiến trình hoạt động và kết quả của một cơ sở GDĐH hay một chương trình học the o một quy trình và tiêu chuẩn được xác định rõ ràng.
Continue Reading →