logo07
THáNG 11
2014

Hiệu quả của việc Quản lý Hoạt động Khoa học & Đổi mới Công nghệ ở cấp Chính sách và cấp Trường/Viện

Các nhà quản lý và điều hành hoạt động KH-CN ở các trường đại học, viện nghiên cứu cần được hỗ trợ nhiều hơn để phát triển những kiến thức và kỹ năng liên quan đến trách nhiệm của họ.
Continue Reading →
06
THáNG 11
2014

Quản lý những gì không thể quản lý: Quản lý hoạt động nghiên cứu trong các trường đại học nghiên cứu

Nghiên cứu cũng có thể chứa đựng nhiều rủi ro, đối với các trường ĐHNC hiện đại, chấp nhận rủi ro là một phần không thể thiếu, nhưng rủi ro cũng cần phải được nhận thức rõ và được quản lý.
Continue Reading →
01
THáNG 11
2014

Môi trường nghiên cứu tại Australia qua trải nghiệm của nghiên cứu sinh

Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy đặc điểm của môi trường nghiên cứu là yếu tố quan trọng nhất cho phép ta dự đoán về năng suất và chất lượng của hoạt động nghiên cứu.
Continue Reading →
07
THáNG 5
2014

Hiệu quả của việc Quản lý Hoạt động Khoa học & Đổi mới Công nghệ ở cấp Chính sách và cấp Trường/viện : Trường hợp Cambodia

Cambodia đang trong quá trình chuẩn bị chính sách và khung pháp lý cho việc tăng cường nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ (KH-CN),
Continue Reading →
06
THáNG 3
2014

Nghiên cứu các loại hình kiến thức và kỹ năng cần có để quản lý hiệu quả hoạt động nghiên cứu và đổi mới

Mọi thành quả nghiên cứu phải được đo lường một cách xác đáng và được đánh giá một cách sáng suốt khôn ngoan.
Continue Reading →
07
THáNG GIêNG
2014

Giới thiệu Chuyên mục Quản lý Hoạt động Khoa học

Hoạt động khoa học có tác dụng lớn đến năng lực phát triển của quốc gia do đó việc quản lý hoạt động khoa học có một ý nghĩa rất quan trọng.
Continue Reading →